ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 11 Session

นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อประสม Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีวศึกษา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์ เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมีเคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอางเภสัชเวชเภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาดาราศาสตร์วิ ทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประกอบด้วย สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การศึกษา

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์

ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ปรัชญาภาษา วรรณกรรม นาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม คติชนวิทยาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สังคมศาสตร์

ประกอบด้วย สังคมวิทยาประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมสังคม

วิธีการ หลักการ แนวความคิดและโครงสร้างที่เป็นที่ต้องการของสังคม อาทิระบบการศึกษา การพัฒนาชุมชน และสุขภาพ รวมไปถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีอารยธรรม

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 8 มีนาคม 2564
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) ผู้เข้าร่วมปกติ 3,000 บาท 3,500 บาท
ผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (สถานการณ์โควิด 19) 1,500 บาท 3,500 บาท
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้เข้าร่วมปกติ 2,500 บาท 3,000 บาท
ผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 (สถานการณ์โควิด 19) 1,250 บาท 3,000 บาท

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี : 660-2-76407-1
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขาควนขนุน

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

  1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
  3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
  4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน